Bestuur

Het bestuur van OKK is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Bianca Klapwijk

Penningmeester
Ger Rietbroek

Secretaresse
Gina Mom

Ledenadministratie
Cindy van der Staaij

Leden
Corinne Karel
Heleen Bervoets
Linda Jongenotter

Contact: ginamom@xs4all.nl

Bestuursvergadering

Het bestuur komt ca. 6x per jaar bij elkaar. 

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. Tevens worden de bestuursleden herkozen of treden ze af. De Algemene Ledenvergadering wordt in maart/april gehouden in de gymzaal De Werf aan de Reijerweg 241 te Slikkerveer. De exacte datum wordt op de website in de agenda kenbaar gemaakt. Leden vanaf 16 jaar zijn van harte welkom. De notulen van de Algemene Ledenvergadering kunnen aangevraagd worden via bovenstaand e-mailadres. 

ALV 2019 geannuleerd vanwege Corona

De Algemene Ledenvergadering over 2019 is vanwege de Corona niet doorgegaan. Om u toch op de hoogte te stellen van de (financiële) gang van zaken en ontwikkelingen binnen onze vereniging kunt u het verslag vanaf maandag 6 juli opvragen bij onze secretaresse. De financiële stukken liggen ter inzage bij onze penningmeester. Indien gewenst, kunt u met hem een afspraak maken. De kascontrolecommissie is voor de corona-uitbraak al bijeen geweest en heeft de kas goedgekeurd.